Home          Silikon.biz เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางซิลิโคนชั้นนำของประเทศ เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น อีกทั้งเรายังสามารถผลิตชิ้นส่วนยางซิลิโคนได้หลากหลายเกรดวัตถุดิบ โดยมีมาตรฐานการผลิตในระดับสากลและทางเรายังมีบริการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ (Recommended by Experts) ตั้งแต่ก่อนการเริ่มการพัฒนาสินค้า (Product Development) การวางแผนการผลิต (Production Planning & Control) จนถึงการส่งมอบสินค้าด้วยบริการที่ดีที่สุดจากเรา Silikon.biz  “We Are Expert in Silicone Rubber”

ผลิตภัณฑ์ยางซิลิโคน
(Silicone Rubber Products)
คลิก


          Silikon.biz เราสามารถผลิตชิ้นส่วนยางซิลิโคน (Silicone Rubber Parts) ได้ตามรูปแบบที่ท่านต้องการได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ยางซิลิโคนฟองน้ำ (Silicone Rubber Sponge) ยางซิลิโคนโซลิด (Solid Silicone Rubber)  ท่อยาง ซิลิโคน  (Silicone Rubber Tubes & Hose)  ยางซิลิโคนโปรไฟล์  (Silicone Rubber Profile) ยางซิลิโคนซีลตู้อบ (Oven Seals Silicone Rubber) ยางซิลิโคนซีลตู้แช่แข็ง (Freezer Seals Silicone Rubber) ยางซิลิโคนไดอะแฟรม (Silicone Rubber Diaphragm) ยางซิลิโคนโอริงคอร์ด (Silicone Rubber O - Ring Cord) ปะเก็นยางซิลิโคน (Silicone Rubber Gasket)  แผ่นยางซิลิโคน  (Silicone Rubber Sheets)  ยางซิลิโคนซีลประตู  (Silicone Rubber Seals Door) ยางกันรั่ว,ยางกันซึม,ยางคาร์บู  หรืองานสั่งผลิตชิ้นงานซิลิโคนตามรูปแบบเฉพาะที่ท่านต้องการ

การผลิตยางซิลิโคน
(Silicone Rubber Capabilities)
คลิก

          Silikon.biz เราคือเชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนยางซิลิโคนที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมด้านการผลิตที่มีความทันสมัย สามารถผลิตชิ้นส่วนยางซิลิโคนได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการใช้ชิ้นส่วนยางซิลิโคนในภาคอุตสาหกรรมของท่านได้โดยตรงอาทิเช่น ยางซิลิโคนเอกซ์ทรูชั่น (Silicone Rubber Extrusions) ยางซิลิโคน 2 วัตถุดิบ (Silicone Rubber Co-Extrusions) ยางซิลิโคนขึ้นรูป (Silicone Rubber Mouldings) ยางซิลิโคนต่อมุม (Silicone Rubber Joint) ยางซิลิโคนติดเหล็ก (Silicone Rubber to Steel Bonding) ยางซิลิโคนติดผ้าใบ (Silicone Rubber to Fabric Bonding) ยางซิลิโคนติดพลาสติก (Silicone Rubber to Plastic Bonding)  ยางซิลิโคนสี (Silicone Rubber Color) ยางซิลิโคนสีใส (Silicone Rubber Transparent)

คุณสมบัติยางซิลิโคน
(Silicone Rubber Materials)
คลิก

          Silikon.biz เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนยางซิลิโคนได้หลากหลายเกรดวัตถุดิบเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ชิ้นส่วนยางซิลิโคนได้ครบตรงตามความต้องการ และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะนำไปใช้อาทิเช่น ยางซิลิโคนความแข็งต่ำ (Silicone Rubber Low Hardness) ยางซิลิโคนความแข็งสูง (Silicone Rubber High Hardness) ยางซิลิโคนทนความเย็นต่ำ (Silicone Rubber Low Temperature Resistance) ยางซิลิโคนทนความร้อนสูง (Silicone Rubber High Heat Resistance) ยางซิลิโคนสัมผัสอาหาร (Silicone Rubber Food Grade) ยางซิลิโคนทนน้ำมัน (Silicone Rubber Oil Resistance) ยางซิลิโคนทนไอน้ำ (Silicone Rubber Steam Resistance) ยางซิลิโคนการคืนตัวดี (Silicone Rubber Low Compression Set) ยางซิลิโคนทนต่อแรงดึง (Silicone Rubber High Tensile Strength) ยางซิลิโคนฉนวนไฟฟ้า (Silicone Rubber High Voltage Resistant)

กลุ่มตลาดอุตสาหกรรม
(Silicone Rubber Markets)
คลิก

          Silikon.biz
เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการรับผลิตชิ้นส่วนยางซิลิโคนมาตรฐานสากล สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอาทิเช่น อุตสาหกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม (Silicone Rubber Food & Beverage Industry) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ (Silicone Rubber Medical Industry) อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ (Silicone Rubber Automotive Industry) อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า (Silicone Rubber Electrical Power Industry) อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Silicone Rubber Electronic Device Industry) ยางซิลิโคนอุตสาหกรรมโครงสร้างและอาคาร (Silicone Rubber Building & Construction Industry) ยางซิลิโคนอุตสาหกรรมทางทะเล (Silicone Rubber Marine Industry) อุตสาหกรรมทางการบิน (Silicone Rubber Aircraft Industry Silicone Rubber)