Payment

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

          1.1 ลูกค้าสามารถสอบถามรายข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือ สั่งซื้อสินค้า ได้ที่

                ฝ่ายขาย  Tel: +66(0)2 - 482 - 7051  Mobile : +66(0)88 - 444 - 9870

                 Email: Silikonbiz@gmail.com

          1.2 ส่ง P/O ยืนยันการสั่งซื้อ และดำเนินการตามกระบวนตามข้อตกลงของบริษัทฯ

                 Email: Silikonbiz@gmail.com  Fax: +66(0)2 - 482 - 7052

                เพื่อที่ทางบริษัทฯเพื่อที่ทางทีมงานจะได้เร่งดำเนินการผลิตและจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านได้อย่างรวดเร็วเงื่อนไขการชำระเงิน

          2.1 สินค้าในสต็อกชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการจัดส่งสินค้า
          2.2 สินค้าสั่งผลิตใหม่ ต้องชำระโดยโอนเงินมัดจำก่อน 50 % (หรือตามเงื่อนไขระบุในใบเสนอราคาของบริษัท) และชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนส่งสินค้า หรือชำระด้วยเช็ค/เงินสดในวันส่งสินค้าแล้วแต่การตกลง (โดยทางบริษัทฯจะแจ้งกำหนดการส่งสินค้าและเอกสาร Invoice ให้แก่ท่านลูกค้า เพื่อให้ท่านดำเนินการชำระเงินส่วนที่เหลือ)

***หมายเหตุ***
          ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การชำระเงินต้องชำระผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท ในนามนิติบุคคล คือ “ บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด ” เท่านั้น ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินในนามพนักงานขาย/พนักงานอื่นๆของบริษัท หรือ ชำระเงินในนามบุคคลอื่นๆ หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งสิ้น

          โดยการชำระเงิน พนักงานขาย จะต้องแสดงเอกสารยืนยันพร้อมเงื่อนไขการขายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเลขที่บัญชีธนาคาร “ บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด ” เท่านั้น และเมื่อชำระแล้วลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบผ่านช่องทางการติดต่อดังนี้ เท่านั้น

ฝ่ายขาย  Tel: +66(0)2 - 482 - 7051  Mobile : +66(0)88 - 444 - 9870
ฝ่ายเทคนิค  Mobile : +66(0)86 - 307 - 7319
 Fax: +66(0)2 - 482 - 7052
 Email: Silikonbiz@gmail.com

โดยลูกค้าจะต้องระบุชื่อ และข้อมูลของผู้ชำระเงิน ไว้ให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับหาท่านได้ หากผู้จ่ายเงินยังไม่ได้แจ้ง บริษัทฯจะถือว่าการชำระเงินนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์.การบรรจุสินค้าและการส่งมอบ

          3.1 ทางบริษัทฯจะทำการบรรจุสินค้าก่อนการจัดส่งให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง
          3.2 ทางบริษัทฯ สามารถบรรจุสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน การจัดส่งสินค้า
          3.3 จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ กรณีสินค้ามีน้ำหนักไม่เกิน 5 กก.
          3.4 จัดส่งสินค้าโดยบริษัทฯ ขนส่งเอกชน ในกรณีลูกค้าต้องการให้ส่งสินค้าไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
          3.5 จัดส่งสินค้าโดยรถขนส่งของบริษัทฯเอง ในกรณีสินค้ามีจำนวนมากหรือสินค้าที่ต้องระมัดระวังเรื่องความเสียหายขณะขนส่ง

*** ในกรณีส่งสินค้าทางไปรณีย์หรือบริษัทฯขนส่งเอกชน หลังจากการส่งสินค้าทางบริษัทฯจะทำการส่งการรายละเอียดใบจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ทาง Fax หรือ Email เพื่อยืนยันการจัดส่งสินค้าและเพื่อความสะดวกแก่ท่านในการติดตามสินค้าระหว่างการจัดส่ง***